Cơ cấu tổ chức

Mr. Kongkoon Arthasarnprasit

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mr. Suppapong Phetsuit

Tổng giám đốc

Mrs. Panadda Arthasarnprasit

Giám đốc

Mr. Auychai Chieemkim

Trợ lý Tổng giám đốc – Bộ phận Quản trị

Mr. Yodhin Yamolyong

Trợ lý Tổng giám đốc – Bộ phận Bán hàng

Mr. Pongphun Prateepmanowong

Trợ lý Tổng giám đốc – Bộ phận Tiếp thị