Tiêu chuẩn Chứng nhận Tòa nhà từ Viện quốc tế

Tiêu chuẩn WELL

Là một tiêu chuẩn chứng nhận tòa nhà từ viện quốc tế International Well Building Institute (IWBI), tập trung vào việc tích hợp thiết kế xây dựng với việc sử dụng tòa nhà và sinh hoạt, để tạo sức khỏe, vệ sinh tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người sử dụng tòa nhà, với quan điểm rằng việc sử dụng hàng ngày phải đáp ứng tốt nhu cầu thương mại và cư trú.

Các tiêu chí đánh giá của WELL (V.2)

 1. Không khí
 2. Nước
 3. Thực phẩm
 4. Ánh sáng
 5. Di chuyển
 6. Thoải mái về nhiệt độ
 7. Ám thanh
 8. Vật liệu
 9. Tinh thần
 10. Cộng đồng
 11. Cải tiến

Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đáp ứng tiêu chí về sử dụng vật liệu (Materials), vì các sản phẩm này có ít chất bay hơi, hay Low VOCs (Manage Product Content), nên lượng chất bay hơi phát tán vào không khí là ít (Manage Product Emission), giúp cho không khí trong tòa nhà có chất lượng tốt.

Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) vượt qua tiêu chí kiểm tra theo tiêu chuẩn WELL