THÔNG TIN VỀ HÀM LƯỢNG CARBON CỦA SẢN PHẨM

Đây là tờ thông tin trình bày lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xảy ra trong suốt vòng đời của sản phẩm, được tính toán từ khi mua nguyên liệu thô cho đến quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm, sử dụng và loại bỏ dư lượng sản phẩm sau khi sử dụng.

Nguyên tắc đánh giá CFP

Thực hiện việc đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment, hay LCA), tức là phân tích định lượng và đánh giá hậu quả về mặt môi trường, bằng cách xem xét việc sử dụng các tài nguyên, năng lượng và việc thải ra các loại rác thải trong mọi công đoạn trong suốt vòng đời sản phẩm.

Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đã vượt qua tiêu chí Đánh giá Hàm lượng Carbon của Sản phẩm (Carbon Footprint of Product) đã quy định. Cá Sấu (Jorakay) quyết tâm phát triển sản xuất và sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất.