Giảm hàm lượng carbon của sản phẩm, hay giảm sự nóng lên toàn cầu

Đây là tờ thông tin cho biết rằng sản phẩm đã vượt qua việc đánh giá về hàm lượng carbon và có thể giảm phát thải khí nhà kính theo các tiêu chí đã quy định. Đây là việc đánh giá về lượng khí nhà kính phát thải trong suốt vòng đời của sản phẩm, kể từ khi mua nguyên liệu thô về cho đến quá trình sản xuất, vận chuyển, sử dụng và loại bỏ sản phẩm sau khi sử dụng.

Nguyên tắc đánh giá CFR

Thực hiện việc đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment, hay LCA) theo mô hình đánh giá việc phát thải khí nhà kính trong suốt vòng đời của sản phẩm, so sánh hàm lượng carbon của sản phẩm trong năm hiện tại với năm cơ sở, rồi xem xét kết quả so sánh theo tiêu chí đánh giá, đăng ký nhãn hiệu giảm hàm lượng carbon của sản phẩm với giá trị giảm từ 2% trở lên.

Các sản phẩm của Cá Sấu (Jorakay) đã vượt qua việc đánh giá hàm lượng carbon của sản phẩm (Carbon Footprint of Product), có thể giảm phát thải khí nhà kính theo tiêu chí đã quy định, và có thể coi là góp phần làm giảm vấn đề nóng lên toàn cầu.